Liike Nytin sote-malli ratkaisee terveydenhuollon ongelmat

Liike Nyt tuo eri alojen asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä valmistellun yksinkertaisen ja helposti toteutettavan mallin terveydenhuollon uudistamiseksi. Yksityiskohtia kehitetään jatkuvasti Liikkeen vaikuttajilta ja asiantuntijoilta saatujen palautteiden perusteella.

Tiivistelmän sisältö:

 1. Tavoitteet
 2. Vaiheet
 3. Hyödyt
 4. Miksi nykyjärjestelmää tulisi kehittää? – Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin
 1. TAVOITTEET

Sote-mallin keskeiset tavoitteet ovat hallittavuus, tehokkuus ja joustavuus eli kyky muotoutua eri olosuhteisiin. Malli nojaa tiettyihin tukipilareihin, joiden päälle kokonaisuus rakentuu. Lopullinen muoto kehittyy ajan myötä, ja se on riippuvainen monesta eri tekijästä. Uudistuksen lähtökohtia ovat ihmisläheisyys, yhdenvertaisuus ja ymmärrettävyys.

1.1  Vaiheistettava ja selkeä

Terveyskeskukset liitetään nykyisiin sairaanhoitopiireihin ja sosiaalitoimi jää kuntien vastuulle. Lääkärikäynnin Kela-korvausta nostetaan väliaikaisesti. Sairaanhoitopiireihin tulee vaalit ja myöhemmin verotusoikeus.  Valtio toimii alussa uudistuksen käynnistäjänä, jatkossa sen rooli on mahdollistaa terveiden sote-markkinoiden kehitys.

1.2  Valinnanvapaus

Valinnanvapaus toteutetaan vaiheittain. Kokeilu tapahtuu ensin koko maan laajuisesti sosiaalihuollossa. Tämän jälkeen terveyskeskukset liitetään valinnanvapauden piiriin. Tämä antaa asiakkaalle vapauden valita julkisen ja yksityisen lääkäriaseman välillä. Lähestyttävien yksityisten palvelujen lisääminen vähentää julkisen puolen jonoja. Valinnanvapaus tekee myös pienistä ja mikrokokoisista yrityksistä kilpailukykyisiä terveysalan markkinoilla. Markkinalähtöisyys mahdollistaa terveen kilpailun.

1.3  Tehokkuus ja sujuvuus

Terveydenhuollon ja sairaaloiden toiminta tehostuu ja hallinnon päällekkäisyydet poistuvat. Kustannusten kasvun hallittavuuteen saadaan paremmat työkalut, kun organisaatiot yhdistetään. Myös kehitys -ja tutkimusyhteistyö tehostuu tiiviimmän yhteistoiminnan ansiosta. Ei tarvetta massiiviselle ICT-järjestelmän uudistamiselle eikä palkkojen harmonisoinnille.

1.4 Asiakkaalla on päätösvalta

Uudet tavat ja ideat toimia syntyvät asiakkaan sekä palvelun tuottajan välisessä kanssakäymisessä. Asiakkaalla on aito vapaus valita ja tarjoajia on useita. Matalan kynnyksen sote on huomattavasti markkinalähtöisempi kuin hallituksen esittämä. Asiakas voi vaikuttaa oman sairaanhoitopiirinsä asioihin äänestämällä vaaleilla valittavia sairaanhoitopiirien päättäjiä.

1.4  Perustuslain ja EU-lainsäädännön mukainen

Kela-korvauksen nostaminen on juridisesti helppoa. Se tarkoittaa vain Kelan nykyisten lääkäripalkkiotaksojen muuttamista ja tehokkaampaa seurantaa. Pelkkien terveyskeskusten siirtäminen sairaanhoitopiireihin on perustuslain mukaan mahdollista, koska siirtyvä osa vastaa vain n. 10 prosenttia kuntien nykyisestä budjetista. Samalla se on helpommin toteutettavissa, kun siirrot tehdään jo olemassa oleviin rakenteisiin. Erityisen toimivaa perustuslain kannalta on tuoda sairaanhoitopiireihin vaaleilla valittu johto sekä verotusoikeus.

 1. VAIHEET

Vaihe 1 (v. 2019-2021)

Terveyskeskukset liitetään nykyisiin sairaanhoitopiireihin. Sosiaalihuolto säilyy kunnilla ja siihen liitetään valinnanvapaus, jolloin kuntalaiset oppivat hyödyntämään vapauttaan valita hoitopaikkansa.

Malli on alusta alkaen EU-kelpoinen. Uudistus ei vaadi EU-notifikaatiota valinnanvapauden toteuttamisen vuoksi: julkiset palvelut kilpailevat yhtiöinä samoilla markkinoilla yksityisten kanssa. Kuntien omaisuus ei siirry sairaanhoitopiireihin korvauksetta/vastikkeetta.

Olemassa olevat jonot puretaan korottamalla asiakkaan saamaa Kela-korvausta väliaikaisesti. Tämä nopeuttaa hoitoon pääsyä palveluntarjoajia ollessa enemmän.

Vaihe 2 (v. 2021-2023)

Piirikunta-mallin luominen ja toteutus järjestetään vuoden 2021 kuntavaalien yhteydessä. Sama päättäjä ei voi olla sekä kunnan että piirikunnan valtuustossa. Piirikunnat saavat verotusoikeuden ja muut keskeiset (kunnan) itsehallintoperiaatteet.

Valinnanvapauden periaate tuodaan saatujen kokemusten myötä perusterveydenhuoltoon. Myöhemmin sovitun aikataulun mukaan erikseen myös erikoissairaanhoitoon joko valinnan-vapausjärjestelmän tai kilpailutuksen piiriin. Tässä vaiheessa myös yliopistosairaalat yhtiöitetään ja valtionosuusjärjestelmää päivitetään.

Eduskuntavaalit (v. 2023), kuntavaalit ja itsenäiset piirikuntavaalit ajoitetaan kaikki yhteen eli vaalit ovat samana päivänä. Tämän seurauksena seuraava kuntavaalijakso on ainoastaan kahden vuoden mittainen. Sama päättäjä ei voi olla sekä eduskunnasssa että kunnan ja piirikunnan valtuustossa.

 1. HYÖDYT – Uudistus on kehittyvä ja yksinkertainen toteuttaa


Hoidosta päättävät piirikunnat. Sosiaalihuolto jää asiakasta lähelle kuntiin.

Mittavimmat hyödyt saavutetaan liittämällä perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito yhteen. Uudistuksen myötä terveydenhuolto ja sairaanhoito saavat vahvat hartiat ja riittävän taloudellisen pohjan palvelujen järjestämiselle. Nykyisessä järjestelmässä olevat viat, kuten päällekkäisyydet hallinnossa ja potilaiden hoidossa, korjataan. Piirikuntien sairaanhoidon vastuualueet ovat jo olemassa. Matalan kynnyksen sote-uudistuksessa voidaan hyödyntää jo tehtyä mittavaa sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyötä.

Turvallinen ja hallittava

Valinnanvapautta kokeillaan koko maan laajuisesti kuntien johdolla ensin sosiaalihuollossa. Terveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon laajenevaa valinnanvapautta voidaan säätää koejaksosta saadun palautteen mukaisesti. Kaksivaiheinen sote-uudistus mahdollistaa suunnan muutoksen ja parhaiden käytäntöjen löytymisen kokeilujen kautta. Kaikkia palveluja, kuten psykiatrista pakkohoitoa tai tartuntatautien ehkäisyä, ei ole mahdollista siirtää toisen osapuolen toteutettavaksi.

Matalan kynnyksen sote-uudistuksessa ei edellytetä massiivista ICMT-järjestelmän uusimista. Sairaanhoitopiireillä on olemassa olevat, paikoin viime aikoina uusitut järjestelmät. Henkilöstön vaihdoksia ei tarvita, vaan piirikuntien hallinnollisten rajojen vahvistuessa voidaan henkilöstöä siirtää ns. vanhoina työntekijöinä ilman palkkojen harmonisointia.

 1. MIKSI NYKYJÄRJESTELMÄÄ TULISI KEHITTÄÄ?

Miksi jatkuva kehittäminen eikä suuri mullistus?

Sairaanhoitopiirien organisaatio, taseet ja taloudellinen ohjaus/seuranta ovat jo valmiina olemassa ja ensimmäinen kehitysvaihe voidaan nopeasti tehdä niiden pohjalta.

Hallituksen ehdottama sote -malli saattaa olla liian haastava ja riskipitoinen, mitä laajuuteen ja hallittavuuteen tulee.

Jatkuvalla kehittämisellä taataan tehokkuus ilman suurempaa turbulenssia ja yllätyskustannuksia.

Järkevällä vaiheistuksella hallitaan paremmin kokonaisuutta ja luodaan edellytyksiä suunnanmuutoksiin.

Miksi vain sosiaalihuolto eikä siis koko sosiaali- ja terveydenhuolto?

Yli kymmenen vuotta kestäneessä sote-uudistuksessa on yritetty ratkaista liian monta asiaa yhdellä kertaa. Toteutus on tapahtunut poliittisista agendoista käsin, ei asukkaiden tarpeista pohjautuvilla palveluratkaisuilla.

Ruotsissa ja monissa muissa maissa integraatio keskittyy nimenomaan terveydenhuoltoon ja se on organisoitu omiin, siihen tarkoitukseen luotuihin rakenteisiinsa (n.k. ”landsting”).

Vuoden 2015 uudistus kaatui osin siihen, että kuntien perustuslaillista itsehallintoa tulkittiin siten, että puolet kunnan toimialasta (lakisääteisestä toiminnasta) ei voi siirtyä sote-alueelle rahoitusvastuun säilyessä kunnilla. Kun sosiaalihuolto jätetään ulkopuolelle, tämä ongelma voidaan välttää. Perustuslaillista ongelmaa ei synny kuntien budjetin ollessa lähes puolet.

Terveydenhuollon eri osa-alueet ovat asukkaan tarpeisiin nähden lähempänä toisiaan suhteessa sosiaalihuoltoon. Niissä on myös omia ” liikeideoita” eli potilaan/asukkaan eritasoisia ja -näköisiä ongelmia ratkotaan. Sosiaalihuollon valinnanvapauspalvelut ovat myös muualla osoittautuneet helpommaksi ostaa.

Miksi emme kannata hallituksen tämänhetkistä sote- mallia?

Mallissa toteutuisi tämän hallituksen päästrategia eli sote -kustannusten hallinta. Se tarkoittaa rahoituksen kokonaisvaltaista hallintaa ja vaatii erillistä näennäisrakennetta. Tämän kautta varoja voidaan kanavoida valtion asetetuilla tavoitteilla – keskiössä pitää olla asukkaiden sote-palvelut, ei rakenne.

Hallituksen mallissa olevat riskit ovat liian suuret ja vaikeasti hallittavat.

Kansanvaltaisuus toteutuu osittain vaaleilla valitun valtuuston myötä, mutta ehdotettu itsehallintomalli on pääosin vesitetty. Tämä koskee sen keskeisiä piirteitä. Ensimmäisenä valtion puuttumattomuus päätöksentekoon ja toisena turvaava rahoitus-periaate, joka voi toteutua ainoastaan verotusoikeuden kautta.

EU-kelpoisuus ei kaikilta osin toteudu ehdotetussa mallissa, eikä luonnoksena olevassa voimaantulolaissa. Notifikaatiota ei tarvita, mikäli sote- malli on EU-mielessä vilpitön, reilu ja sovittua yhteistyön periaatetta noudattava. EU:n kilpailuneutraliteetti-periaatetta ei voida jättää kunnioittamatta edes lyhyellä perspektiivillä.

Mikäli lukkoon lyötyjä seuraavien vaiheiden rahoitusratkaisuja ei ole, vaihtoehtona saattaisi olla, että kaikki sote-toiminnot siirtyisivät kokonaan valtiolle myös hallinnollisesti.

Tuottajaa vaihdetaan maissa, joissa valinnanvapaus on ollut käytössä harvoin, joten sen rajoittaminen ei ole mielekästä, järkevää tai tarpeellista. 

Miksi piirikunnille 2. vaiheessa verotusoikeus?

Nykyinen erikoissairaanhoidon kuntayhtymämalli perusterveydenhuoltoon liitettynä ei ole  pitkällä tähtäimellä hallinnollisessa vastuumielessä tehokas. Se ei täytä edellä mainittuja keskeisiä itsehallinnon periaatteita.

Uuteen sote-rakenteeseen pääseminen hallittavasti edellyttää 1. vaiheen jalkauttamista lyhyenä. Tämä on edellytys, jotta päästään sujuvammin toiseen vaiheeseen.

Ykkösvaihe on kahden vuoden maanlaajuinen kokeilujakso, jonka perusteella malli tulee muuttumaan kokemuksesta saadun tiedon avulla.

On monta syytä, minkä takia tätä laajasti Suomessa haukuttua välitasoa yleensä tarvitaan:

 1. Isommat hartiat, mutta ainoastaan alueille/palveluihin, joissa siitä on todellista hyötyä, kuten ehdottamassamme mallissa.
 2. Sote-palvelut ovat perusoikeuksien ytimessä ja ne tulee turvata, kuten monesti perustuslakivaliokunta on todennut. Se vaatii pidemmän päälle yli kuntarajojen menevää itsenäistä rahoitusta.
 3. Hyvin monella eurooppalaisella maalla on kolme tasoa ja siihen on myös syynsä.

Siirtyminen mallista toiseen tapahtuu eri vaiheiden kautta, vaikka kritiikkiä tulee myös välivaiheisilta mailta (Ruotsissa landsting-malli otettiin käyttöön v. 1862). Tämä logiikka pätee myös Liike Nytin mallissa: Ensin lähdetään liikkeelle kuntapohjaisuudella, missä muodostetaan tarvittavat edellytykset seuraavalle vaiheelle.

On riskialtista siirtyä suoraan uuteen rakenteeseen ilman vaiheittaisesta siirtymisestä saatua oppia ja kokemusta.

Aikataulu suhteessa nykyiseen sote-uudistuksen valmisteluun

Perustuslakivaliokunnassa käsiteltävänä oleva hallituksen uudistus ei ole valmistunut vielä. Mikäli uudistus ei ole valmistunut marras-joulukuussa, ei maakuntavaaleja voida pitää toukokuussa 2019. Tämä tarkoittaa, että kevään 2019 eduskuntavaalit ratkaisevat uudistuksen kohtalon.

Liike Nytin mallilla on realistinen aika-arvio. Seuraavan hallituskauden aikana malli siirtyisi ministeriön valmisteluun ja tästä eduskunnan käsittelyyn.

Hallitusohjelma julkistetaan 6/2019. Ministeriön esitykset eduskunnalle julkaistaan v. 2020. Mittavan valmistelun pohjalta palvelutuotanto ja ensimmäisen siirtymävaiheen esitellyt toimet voisivat alkaa mittavan ja jo tehdyn valmistelun pohjalta välittömästi.

 • Uuden verotusportaan etua en oikein ymmärrä. Verojen kerääminen valtiolla kyllä toimii, eli mitään uutta hallintoporrasta siihen ei mielestäni tarvita. Myös alueellinen tasa-arvo toteutuu paremmin mun rahoitus on suoraan valtion verotuksesta.

  • Täysin samaa mieltä siitä että uutta verotusporrasta ei tarvita – turhaa byrokratiaa ja johtaa vain kokonaisveroasteen nousuun. Verottajalla on hyvät järjestelmät ja niitä tulisi hyödyntää verojen keräämisessä. Jo nyt kerätään yhtä putkea pitkin valtion ja kuntien verot. Ei pitäisi olla mikään ongelma jakaa näin kerättyjä veroja myös kolmannelle osapuolelle.

 • Tekstiä on paljon, mutta alku oli lupaava? En jaksanut lukea loppuun asti! Mutta olen sitä mieltä, että SOTE ei tule menemään sillä lailla kun hallitus nyt kaavailee. Jotain tapahtuu nyt koska ei ole paluuta entiseen.

 • Miten tässä teidän valinnanvapausmallissa otetaan huomioon hammashoito? Miten valinnanvapaus yleensäkin toimisi, vastaavalla tavalla kun nykyisen sote-uudistuksen mallissa, eli että potilas valitsee itselleen vuodeksi sekä lääkäriaseman, että suun terveyden yksikön? Millä perusteella korvaukset näille maksetaan? Kapitaatiokorvaus/toimenpidekorvaus?

 • Tämä vaikuttaa toteuttamiskelpoiselta. Ei vaadi niin kovaa organisaatioiden alasajoa, kun hallituksen malli. Juuri näin pitää edetä. Säilytetään hyvät ja toimivat osat ja rakennetaan uutta kokeilujen kautta. Riski suuressa rytinässä on liian suuri, ja paluu entiseen toimivaan vaikeaa/ mahdotonta.

 • Kuulostaa järkevältä. En ole alan ammattilainen, mutta olen keskustellut tästä asiasta usean terveyden- ja sosiaalitoimen alalla työskentelevän kanssa. Keskusteluja olen käynyt lääkäreiden, hoitajien, ruokapalvelun ja luonnollisesti asiakkaiden kanssa. Tämä hallituksen nykyinen malli ei ole selvä kenellekään ja siksi on pelottavaa seurata kuinka se yritetään väkisin, riskeistä ja jo tiedossa olevista heikkouksista huolimatta, juntata läpi.

 • Hyvin rakennettu ison kuvan paketti. Synnyttää varmasti vilkkaat jatkokeskustelut.
  Väärinkäsitysten välttämiseksi lienee hyvä lisätä ratksisumalliin muutamat selventävät kaaviot tekstiselostein.

  Yhteiskunnallisesti asiakokonaisuus on sen verran tärkeä, että kommentoin lyhyesti muutamaa asiaa pienen ihmisen näkökulmasta.

  Kuka tietää? Joko on saatu ratkaistua se, että kuinka monessa roolissa myös vakuutuslääkärinä toimiva voi jatkossa olla? Kuinka läpinäkyvää noiden eri roolien tulee olla potilaalle/vakuutetulle? Ennen ajanvarausta.

  Sote-uudistuksen mikrotasolle sukeltaen. Nyt näyttää edelleen vahvasti siltä, että tätä seuraavaa potilaan/vakuutetun eli asiakkaan oikeusturvan toteutumisen kannalta erittäin tärkeää asiaa ei olla ottamassa mitenkään huomioon!

  Aihekokonaisuus kuuluu osaltaan; vakuutuslääkäreihin sekä heidän erittäin merkittävästä julkisen vallan käytöstä liittyvään vilkkaaseen keskusteluun somessa.

  Tiedossahan on ollut myös se, että sote-markkinoille on tulossa vakuutusyhtiöiden kokonaan tai osittain omistamia sairaanhoito- ja terveyspalveluihin keskittyviä yrityksiä.

  NELJÄ  HUOM! – KOHTAA SOTEN VALINNANVAPAUDESTA

  Tämä seuraava; soten valinnanvapauteen liittyvä, asiakokonaisuus on jostain syystä pysynyt pimennossa HUOM! kaikkien eduskuntapuolueiden suunnasta, vaikka on erittäin tärkeä asia potilaille/vakuutetuille, jotta perustuslain takaamat perusoikeudet ja oikeusvaltioperiaatteet; toteutuisivat tosielämässä. Ihan oikeasti.

  Nimittäin. Sote – uudistuksen myötä markkinoilla tulee olemaan entistä enemmän vakuutusyhtiöiden kokonaan tai osittain omistamia työterveysasemia, terveyskeskuksia, sairaaloita ja kuntoutuslaitoksia. Joten yksi sote – uudistuksen valinnanvapauden tärkeimmistä asioista lienee se, että potilas/vakuutettu voi olla menemättä omassa sairaus-/vahinkoasiassaan HUOM! halutessaan myös vakuutuslääkärinä toimivan vastaanotolle? Ilman, että tuosta valinnanvapaudesta vakuutus- tai eläkeyhtiön taholta mitenkään rangaistaan.

  Joten toivotaan, että ennen soten valinnanvapauslakien loppuun saattamista eduskunnassa, kaikkien HUOM! erittäin merkittävää julkista valtaa käyttävien ja vakuutuslääkäreinä sekä oikeusprosesseissa vakiotodistajina – ja – lausunnonantajina toimivien lääkäreiden tiedot ovat; KHO:2014:83 vuosikirjapäätöksen mukaisesti kaikkien potilaiden/vakuutettujen helposti saatavilla.

  Muuten jatkossakin moni potilas/vakuutettu menee HUOM! tietämättään omassa sairaus- ja vahinkoasiassaan myös vakuutuslääkärinä toimivan vastaanotolle.

  Uhaten näin vakuutusalan julkisuudessa ajamaa asetelmaa, jonka mukaan potilaiden/vakuutettujen tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu voidaan taata vain sillä, että vakuutuslääkäri ei tapaa kasvokkain potilaita/vakuutettuja.

  • Hyvä ! Tämä on tärkeä ottaa huomioon..

 • Edellä puhutaan yliopistosairaaloiden yhtiöittämisestä: onko huomioitu, että ko. sairaaloilla on erittäin merkittävä rooli ja asema sekä tutkimustyössä että hoitoalan henkilöstö (mm. lääkäreiden) kouluttamisessa. Yhtiöittäminen sopii niiden osalta melko huonosti kuvioon ja koko kansanterveyden kehittämiseen.

  • Olen samaa mieltä. Yhtiöittämisen tarpeellisuutta pitää vielä harkita.

 • Valinnanvapaus? Mitä tarkoitaa, “terveyskeskukset liitetään valinnanvapauden piirii?”. Aikaisemmin puhutte kelamaksujen korotuksista yksityislääkärillä käynneistä. Eikö riitä, että kuntayhtymät hoitaa perusterveydenhuollon ja erikoisairaanhoidon ja yksityiset täydentävät. Kelamaksujen korotus tuo yksityislääkäriasemmat lähemmäksi terveyskeskusmaksuja ja näin valinnanvapaus lisääntyy.

 • Näin saadaan asiakkaan tarpeet etusijalle, eikä puolueiden!

 • En oikein ymmärtänyt, miksi sairaanhoitopiirille tulisi veroutsoikeus. Olisiko se vähentämässä kunnallisveroa? Maakunta-mallissa sitä ei ole vaan kustannukset katetaan kuntien ja valtion rahoista. Hyvää tässä mallissa on se, että keskitytään ensin vain sairaanhoitoon ja pelastuspalvelu,kaavoitus, ympäristönsuojelu ja sosiaalitoimi jäisivät vielä ulkopuolelle. Ei haukattaisi liian suurta palaa kerralla.

 • Kuollut ajatus on yliopistosairaaloiden yhtiöittäminen ja heidän tuottamien palveluiden vapauttaminen kilpailulle. Nykyinen sairaalaverkoato on luotu nykyväistön pohjalle ja jos yksityiset rakentasi vastaavat sairaalat, ei kenenkää varat riittäsi edes seinien ylläpitoon. Nykyiset tilat riittää erikoisairaanhoidon palveluiden tuottamiseen, mutta tilojen käytön tehostamiseen on mahdollisuuksia. Miksi lääkärin pitää siirtyä muihin tiloihin pitämään vastaanottoa, jos hän haluaa näin jatkaa päiväänsä. Vuokrataan tilat sairaalasta.

  • Hyvä ehdotus tuo tilojen vuokraaminen yksityisvastaanottoon, Jos en ihan väärin muista, näin jo tapahtuu jossain.

 • Terveyskeskusten liittäminen sairaanhoitopiireihin on hyvä. Valinnanvapaus antaa mahdollisuuden varsinkin isoissa kasvukeskuksissa. Raskaita organisaatioita on hyvä aina keventää. Vaalijärjestelmä voi alussa tuntua sekavalta (voiko ehdokas olla ehdolla eri listoilla, eduskunta, kunta, sairaanhoitopiiri koska ei nähtävästi ole kielletty osallistumasta ehdokkaana? Valinnan tapahduttua hänen olisi valittava missä hän käyttää saamansa edustuspaikkansa. Verotusjärjestelmän muutoksessa olisi tarkkaan sovittava mikä %-osuus verosta menisi, valtio-, kunta-, sairaanhoitopiiri puolelle samalla huomioitava ettei verotuksen kokonaisrasitus kasvaisi.

 • Vaikuttaa hyvin harkitulta ja valmistellulta. Hyvin valmisteltu onnistuu toisin kuin nykyhallituksen laitomuudet, vatuloinnit, jappastelut ja tietenkin epärehellisyys ja -uskottavuus!
  Perustuloa olisi syytä myös harkita ja laajentaa sitä ainakin yksinhuoltajiin, vähävaraisiin lapsiperheisiin, joissa työttömyyttä, opiskelijoihin ja alle 1400€ kuukaudessa eläkettä saaviin.

 • Täytyy muistaa ettei verotaakkaa lisätä ..Eläke verotus on jo liian korkea muutenkin.jonkun tahon on valvottava menoja eli budjettia.

 • Tuo KELA-korvauksen korotus. Koskisiko se sekä yleislääkärikäyntejä että erikoislääkärikäyntejä. Mielestäni vain yleislääkärikäyntien korvausta pitäisi nostaa. Erikoislääkärille vain yleislääkärin lähetteellä?

 • Tässähän on perusrakenne ihan oikea. Terveydenhuollon järjestäminen pois kunnilta sairaanhoitopiireille, tuottajana voisi olla myös kunta. Mutta miten rahoitus? Kela-korvausten väliaikainen nosto on välttämätön. Valtion rahoitus suoraan järjestäjälle, siis sairaanhoitopiirille. Yksityisille tuottajille ei mahdolllisuutta tuottaa voittoa julkisen järjestelmän osana, muulla toiminnalla kyllä.

  • Pitääkö kirjoittaa samaa mieltä Liike Nytin kanssa? Jos ei ihan samoilla argumenteilla, kirjoitus poistetaan? Olin suuresti yllättynyt, kun kommenttini poistettiin?. Yli puolet olin samaa mieltä. Vain lääkärien riittävyyttä epäilin.

   • Hei Heikki,

    mitään kommenttiasi ei ole poistettu ja vastakkaiset mielipiteet ovat aina tervetulleita!

    Ystävällisesti,
    Sarian

    • Myös minun kommenttini on hävinnyt/poistettu??

     t. Esa

     • Hei

      En löytänyt aiemmin lähettämääsi kommenttia.
      Lähettäisitkö kommenttisi uudestaan?

 • Terveydenhoidon ei tule tuottaa tuloutettavaa voittoa, vaan sen tulee perustua yhteiskunnalliseen hyötyyn pitämällä ihmiset työkykyisinä ja poissa laitoshoidosta mahdollisimman pitkään.

  Tämän takia on investoitu julkiseen terveydenhuoltoon. Panostukset tulee kohdistaa myös ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon. Julkisen terveyshuollon panostukset perustuvat kansan hyvinvointiin kokonaisuutena kun taas yksityiset yhtiöt tavoittelevat nopeaa taloudellista hyötyä omistajilleen ja ovat tässä mielessä alttiimpia mm. suurten lääkefirmojen manipulointiin. Kelan tiedetään myös keräävän varansa veronmaksajilta ja sen on toivottu maksavan suurempia korvauksia hoidosta, jotta yksityiset hoidon tarjoajat saisivat parempikuntoisia hoidettavia. Yksityisen sektorin houkuteltua terveydenhuollon henkilöä palvelukseensa, on julkisiin palveluihin aiheutunut lääkäripula. Lääkärien koulutusta tulisi lisätä, mutta lääkäriliitto on systemaattisesti pyrkinyt estämään sen. Meillä on nähtävissä miten Attendon ostamien pienten hoitoyksiköiden suhteen on käynyt. Attendon jakamamista muhkeista voitoista huolimatta on havaittu sen antavan aikaisempaa huononpaa hoitoa verrattuna siihen kun niiden omistajat olivat pienyrittäjiä. Eikä ilmeisesti ole täysin selvitetty kommandiittiyhtiöiden virkavastuuta yhteiskunnalle. Pieneläkeläisenä olen erittäin huolestunut Sote-kysymyksen laajuudesta ja siinä hengessä tajuan helposti sen kanssa “vatuloinnin” kestäneen näinkin pitkään. Kyseessä on laaja-alaisesta päätöksen teosta ja enkä ihmettelisi jos kukaan ei tahtoisi saada siiitä lopullista kunniaa. Loppu.

  • Kannatettavia periaatteita. Miten mallissa on tarkoitus käytännössä taata pienempien yksiköiden toimintamahdollisuudet?

 • Kuulostaa järkevältä! Pääasia että päästäisi nyt käytännön uudistamistyöhön tämän pitkän ihmettelyn sijasta. Paikallisia kokeiluja on kuultava ja niistä otettava oppia. Terveydenhuollon ammattilaiset ja lääkäriopiskelijat ovat turhautuneita kun tulevaisuus on sumun peitossa ja epäselvä. Kustannuskuria on oltava, järjestelmää pitää sujuvoittaa, ei lisätä byrokratiaa ja kankeutta. Toimivat ATK-järjestelmät on saatava.

 • Tällä hetkellä mielestäni hyvin toimivaa
  Sairaanhoitopiirien toimintaa kehittelemällä
  saadaan hyviä ja toimivia sairaanhoitopalveluja kaikille.
  Miksi muuttaa ja vaikeuttaa jo hyvin toimivaa
  ja asukkaita palvelevaa järjestelmää…?

 • Yksinkertaisuudessaan huomattavasti parempi kuin yhdenkään hallituksen (koko vatvomisen aikana) aikaansaama versio

 • Pitäisikö tässä otsikossa ”Miksi vain sosiaalihuolto eikä siis koko sosiaali- ja terveydenhuolto?” lukea ”Miksi vain terveydenhuolto…”?

 • Tämä malli pohjaa portaittain täyteen yksityistämiseen ja antaa avaimet ahneudelle, romuttaen siten tasapuolisuuden, sekä mahdollisuuden terveelle kilpailulle.

 • mikä on pienituloisen ja pienituloisen eläkeläisen valinnan mahdollisuus soten valmistuttua ehdotustenne valossa?

 • Pienet terveyskeskukset ja terveysasemat säilytettävä jossa tapahtuu ennaltaehkäisevä työ ja potilaitten hoitaminen. Isot sairaalat vaan tekevät temput. Matalankynnyksen palvelut pystyttävä järjestämään myös pienillä paikkakunnilla. Synnytys-sairaaloita jo niin paljon lakkautettu että sisätiloja pitää tarvitsijoille löytyä ettei autoissa tarvi synnyttää, matkat on pitikä synnytys-sairaaloihin. Synnytys on korkea riski aina! Synnytykset tulee ilmiselvästi lisääntymään terveyskeskuksissa. Pelottavaa!

 • Kun hammashoito aikoinaan tuli KELA- korvausten piiriin, niin hyöty valui suoraan hammaslääkäreille. Maksut säilyivät ennallaan ja hammaslääkäri sai KELA-korvaukset. Sen jälkeen hinnat ovat jatkaneet nousuaan ripeään tahtiin. Näin tapahtuu myös lääkäripalveluille, jos toimitaan tällä tavoin.
  Verotuksen tulee olla selkeää ja yksinkertaista. Sairaanhoitopiirit muodostavat yhden lisäkerroksen jo nyt aivan liian raskaaseen julkishallintoon ja vielä erillisen verotusoikeuden antaminen sairaanhoitopiireille kuulostaa todella ihmeelliseltä.

 • Liike nyt Sote-kantaan:
  1. Tavoitteet
  Lähtökohdat ok, lisäksi ehdotan: osa yhteiskunnan toimintakokonaisuutta.
  1.1 Vaiheistettava ja selkeä
  Sairaanhoitopiiri on ehdotuksessa vaihtoehto maakunnalle. Siirtymävaiheessa voi olla ok, mutta aina, jos jokin lohko saa oman “itsenäisen” hallinnon, se kasvaa muiden kustannuksella, jos voi. Eli maakunta olisi siksi parempi, että siinä terveydenhoito on osa yhteisön tarvitsemia palveluja siinä kuin koulu-ja sivistystoimi, asuntopolitiikka ja työllisyys, maankäyttö ja ympäristökysymykset jne. Maakunta on Suomessa historiallisesti hyvin vanha käsite, vaikkei olekaan hallinnollisesti vahva. Nykyisten sairaanhoitopiirien alueetkin ovat samat kuin maakunnilla.
  Vaalit oli hyvä ehdotus.
  1.2 Valinnanvapaus
  Sosiaalihuollon jälkeen terveyskeskukset liitetään valinnanvapauden piiriin, oli ehdotus. Terveyskeskuksethan oli jo aiemmin liitetty sairaanhoitopiireihin.
  Näkisin, että terveydenhuollon yksityispalveluiden tarve koskee mm.erikoislääkärien avopalveluja. Terveyskeskuksissahan heitä ei juuri ole, vaan palvelut ovat joko yksityisellä tai erikoissairaaloilla ja usein niin, että julkispalvelun erikoissairaalan lääkäri pitää näitä yksityisvastaaottoja. Olisi hyvä, jos terveyskeskuksiin lisättäisiin erikoislääkäripalveluja ilman yleislääkärin alkukarsintaa tapauksissa, missä tarve on selkeä, kuten silmälääkärit jne.
  1.3 Tehokkuus ja sujuvuus
  Massiivinen ICT-järjestelmän uudistamisen tarve koskee saumatonta yhteistyötä edistävää tiedonkulkua eri paleluiden välillä, kuten sairaalat, avovastaanotot, apteekki jne. Jossain se kuulemma toimii, kuten Seinäjoella, jossain kuulemma ei. Eli epäilenpä, että tarvitaan.

  1.4 Asiakkailla on päätösvalta
  Ehdotus eroa hallituksen esittämästä, koska se esittää yhden asian liikettä: sairaanhoitopiiriä, hallituksen tavoitellessa maakuntakokonaisuutta. Minusta sektoriajattelua ei muuttuvassa maailmassa tule edistää.

  1.4 Perustuslain ja EU-lainsäädännön mukainen.
  En osaa arvioida, mutta ehdotus “verotusoikeus” olisi hyvä, jos oikeuden saa maakunta.
  Vaihe 1
  ..Sosiaalihuoltoon liitetään valinnanvapaus? Taidetaan tarkoittaa vanhus- ja vammaishuoltoa, ehkä päihdepalveja, perheneuvontaa. Tuskinpa sosiaalihuollon lastensuojeluhoitopaikka, lastensuojelua, kuntien myöntämää toimeentuloa jne?
  Kuntien omaisuus ei siirry airaanhoitopiireihin korvaksetta? Eli veronmaksajat maksavat seinät toiseen kertaan?
  Kela-korvauksen väliaikainen korottaminen lienee tarpeen houkuttimena, jos er.lääkäripalveja ei saa terveyskeskuksesta.

  Vaihe 2 Hyvä esitys asteittaisuuden tarpeesta. En oikein ymmätänyt yliopistosairaaloiden yhtiöittämisen tarvetta- Erityisen hyvää oli, ettei sama päättäjä voi olla eri tasoilla, valtakunta- väliporras-kunta.

  3.Hyödyt Ok, paitsi kohta ICMT. Siinä tarvitaan paikoin kehitystä ja tuo yhden asian ajattelu:sairaanhoitopiiri.

  Aikoinaan toteutimme ns Valtava-hankkeen, missä toisistaan lähes täysin irrallaan oleva terveydenhuolo, julkinen ja yksityinen, sekä sosiaalihuolto saatettiin 5-vuotissuunnittelun ja yhtenäisen valtionosuuden turvin. Käytännössä lääninhallitukset hallinnoivat kuntien ja kuntainliittojen toimintaa stm:n alaisuudessa eduskunnan päättämin valtionosuuksin.
  Se tuntui mahdottomalta hankkeelta ja se toteutettiin. Poliitikot ja virkakoneisto toimi yhteen ja käytännön työntekijät ylsivät uuteen tapaan.
  Vaikka käytännössähän tässäkin on kyse lähinnä hallinnollisesta uudistamisesta, mistä käytäntö hyötyy palvelusuorittajien ansiosta. Väitän, että nyt on vaikeudeltaansamantasoisesta uudistuksesta kyse kuin Valtavassa. Se varmasti onnistuu hallituksen esittämän mallin mukaan, varsinkin, jos Liike Nyt esityksen jatkuvakehittäminen otetaan lähtökohdaksi. Pahinta on, jos Liike Nyt pysäyttää koko kehittämisen tältä vaalikaudelta ja ensi vaalikaudella on niin sosiaaliturva, kuin sosiaalipalvelutkin päätettävänä.
  Marketta Jungner

 • Malli on OK, ja valmis vietäväksi eteenpäin lähes tälläisenaan.
  Mallissa on järkevä portaittainen eteneminen, jossa mahdollisten virheiden korjaaminen ja mallin kehittämisen kustannukset eivät kasva suuriksi ja kehittämistoimet on helpompi arvioida ja laajentaa. Lisäksi malli ei synnytä niin suurta osaamisvajetta ja ammattihenkilöstökatoa julkiselle sektorille, kuten hallituksen nykyinen malli on tuomassa.
  Ei uutta hallintorypästä verotustyöhön. Asia onpystyttävä hoitamaan nykyisen valtion verotuskaaderin avulla. Hallintohimmelit ei paranna palveluja, kts P-Karjalan Siunsote himmeli, jossa hallinnon paisuttaminen jatkuu ja jatkuu, palvelulaadun ja kehittymisen kustannuksella. Iso hallinto ei koskaan paranna palveluja, päinvastoin.
  Kiitos muuten hyvästä valmistelusta

 • Vaikuttaa paremmalta kuin nykyisen hallituksen malli. Siitä, että sama päättäjä ei voisi olla eduskunnan, kunnan ja/tai piirikunnan tms. edustajana tulee pitää kiinni loppuun asti, näin vältetään näennäisdemokratia ja saadaan aikaan yhteistä hyvää, ei vain puolueiden.

 • Tor Westerberg
  29.11.
  Olen ollut aikoinaan Tukholman Läänin Maakäräjien (23 kuntaa) palveluksessa.

  Onko meillä kaikilla selkeätä tietoa mitä tarkoitetaan eri tilanteissa käsitteillä sosiaalihuolto ja terveydenhuolto.Ehkä olisi parempi käyttää jatkossa sanoja sosiaalipalvelut ja terveyspalvelut. Näitä palveluja ollaan nyt jakamssa kahteen osaan. Uudet päämiehet ovat Kunta ja Sairaanhoitopiiri/Maakunta. Mainitut osapuolet saavat verotusoikeuden eli jatkossa maksamme kolme eri veroa: valtioveron, kuntaveron sairaanhoitopiiriveron.

  Sosiaalipalvelut ovat Kunnan vastuulla esim. mm perheneuvonta, huostaanotto, päiväkodit ja kunnalliset palvelutalot.

  Sairaanhoitopiirien vastuulla ovat terveyspalvelut esim. Terveyskeskukset, Äitiys- ja Lastenneuvolat, Sairaalat, Hammashoito,Kotisairaanhoito, Sairaanhoitokuljetukset;ambulanssi ja helikopteri ja hälytyskeskukset.

  Palokunta jäisi edelleen kuntien vastuulle.

  TAVOITTEET
  Poistetaan sana sosiaalihuollossa, ymmäretään helposti väärin ja mitä tällä tarkoitetaan juuri tässä kohtaa.

  Aloitetaan liittämällä terveyskeskukset maanlaajuisesti valinnanvapauden sairaanhoitopiireihin jolloin kuntalaiset oppivat hyödyntämään vapauuttaan valita hoitopaikkansa.
  Poistetaan lause sosiaalihuolto siirtyy… sekoittaa lukijan mitä tällä tarkoitetaan käytännössä
  Poisetaan lause sosiaalihuolto jää asiakasta lähelle kuntiin.

  Vaihe 2 (2021-2023)
  Erittäin tärkeää on että sama päättäjä ei voi olla samaan aikaan sekä eduskunnan, kunnan että sairaanhoito-
  piirin päätävissä paikossa. Emme tarvitse poliittisia “super broilereitä” jotka katsovat että heillä on kykyjä ja aikaa osallistua päätöksen tekoon erilaisissa luottamustehtävissä.

  Demokratia ei toteudu jos sama edustaja istuu kolmella päätöksentekijän jakkaralla samaan aikaan.

  HYÖDYT
  Sopivaan kohtaan hyötynäkökohdat kuten: Kun kuntien vastuut vähenee, vähenevät myös kustannukset kuten
  esim. palkkamenot, henkilöstömäärät vähenevät ja osaa heistä saavat uuden päämiehen eli Sairaanhoitopiirit/Maakunnat.
  Osa kunnan kiinteistöistä saavat myös uuden omistajan ja kulut kiinteistöistä poistuvat.

  Kun useampi kustannus poistuu tarkoittaa se että kunnalisverot madaltuvat kaikissa maamme kunnissa.

  Karoliinan teksti osoittaa meille kaikille että SOTE- uudistus on loppujenlopuksi helppo toteuttaa koska kyseessä on hallinnollinen uudistus ja tehtävänä parantaa palvelut ja säästää kustannuksissa.
  Tämän hetken poliittiset päättäjät eteenkin eduskunnassa ovat kyenneet keittää meille asukkaille ja veronmaksajille todellisen pahanmakuisen Sote-Sopan.

 • Kun on monia kokemuksia lääkäreistä, jotka kuuluvat erilaisiin ” sisäpiireihin” “herra/ rouvakerhoihin”, joiden alaisia on päätynyt hautaan oudoilla tavoilla, toivoisin, ettei tällaisia saisi toimia johtavissa asemissa.

  Kansalaisilla tulisi olla syy luottaa, ettei ketään jätetä iän tai muun piirteen vuoksi hoitamatta, tai hänet hoidetaan hautaan..

  Ritva

 • Tämä tuntuu äkkiseltään melko lailla toteutus kelpoiselta, kunhan vain saadaan riittävästi lääkäreitä ja erikois lääkäreitä molempiin ja kaikkiin pisteisiin ja siellä ovessa lukee Lääkärit tavattavissa ajan varauksella ??Ei vaan ihmis määrien mukaan päivystys 24t vrk

 • Ehkä pitäisi terävöittää mitä valinnanvapaus koskee. Koskeeko se kaikkea terveyden ja sairaanhoitoa vai vain perusterveydenhoitoa.
  Mielestäni sote-uudistuksen pitäisi myös ottaa kantaa organisaatiomalleihin. Tarvitaanko raskasta koneistoa jokaisen osaston ja poliklinikoiden päälle.
  T Liisa

 • Ihmettelen suuresti sitä, ettei markkinoiden oikeasti anneta vaikuttaa positiivisesti terveydenhuollon toimivuuteen sekä sen saatavuuden että hinnan osalta. Kaikki tällaiset organisaatiouudistukset ja laatikkoleikit vain siirtävät ongelmia toisaalle, kuten edellä oleva esitys.
  Markkinatalouden sääntö numero yksi: Kun kysyntä ylittää palvelun tarjonnan, nostaa se hintoja. Kun tarjonta yrittää kysynnän, kilpailu laskee hintoja.
  Toisin sanoen: Lääkäreiden ja sairaanhoitajien koulutuspaikkoja tulee lisätä voimakkaasti (lääkäriliiton vastustuksesta huolimatta), lääkäreiden kelpoisuuskoulutusta (koulutus muualta hankkitu) tulee tehostaa. Kun tekeviä käsiä ilmaantuu markkinoille, alkaa kilpailu työpaikoista ja työn hinta alenee, saatavuus siirtyy lähemmäs (koskee erityisesti syrjäseutuja) ja KELA-korvauksien määrää voidaan alentaa (vaikuttaa suoraan veronmaksajien kukkaroon).
  Kun tekeviä käsiä on tarpeeksi, voidaan laatikkoleikkiä leikkiä ihan uusin palikoin eikä kermankuorinta olekaan niin helppoa.

 • Voisiko edellämainitun sotemallin saada jonkun suurilevikkisen aviisin sivuille ? Onko suhteita, tai onko pätäkkää sen verran, että tulisi isommin tietoisuuteen. On hyvin jaoteltu ja ymmärrettävää tekstiä. Moni taho haluaa totta kai mollata kaikki uudet ajatukset. Jos avustusta tarvitaan, me semiaktiiviset olemme juuri sen takia olemassa.

 • Keskustan Pekka Puska vähän ennen siirtymistään kansanedustajaksi ilmoitti TV1 ajankohtaisohjelmassa yksinkertaisen Soten: Kun yksityislääkäreiltä poistetaan Kela-korvaus, syntyy sekä yksityisen että julkisten palvelujen kesken aito kilpailutilanne ja samalla terveyskeskuksiinkiin hakeutuu lääkäreitä täyttämään vajetta.
  Mutta kansanedustajuuden myötä takki kääntyi täysin rakentamaan kaavailtua uutta Sotea! Että näin?
  Sekin on yksinkertaista sotea, jos julkinen puoli tehostaisi toimintojaan yksityisen mallin mukaan eli tehokkaasti. Suuret terveyskeskukset seisovat tyhjillään suurimman osan vuorokaudessa eli toimivat vain virka-aikana. Jo aamu- ja iltavuoro tehostaa paljon, moni ihminen ei pääse lääkärille virka-aikana. Jopa akuuttipäivystyskin saadun tiedon mukaan hoituu kahden työvuoron mallissa. Merkkejä on ilmassa ja näkyvissäkin.

  Lassi

 • Kuka valvoo yhtiöitettyjä keskussairaaloita? Ministeriö/ Soteministeri? Pitäisi samalla velvoittaa investoimaan voittoja esim. vähintään 20-30 % tutkimukseen ja kehitykseen sekä tilojen ylläpitoon ja laitteisiin (”seiniin”) – yksityiset omistajat haluavat kuitenkin lypsää voittonsa palkkioina ja osinkoina eli vaara terveydenhuollon puitteiden rappeutumisesta on olemassa…

 • “Ei tarvetta massiiviselle ICT-järjestelmän uudistamiselle eikä palkkojen harmonisoinnille.”

  Valitettavasti en jaksa uskoa tähän. Tällähetkellä järjestelmiä on niiin paljon erilaisia ja kokemuksesta voin sanoa että myyntimiesten höpinää. Asia on erittäin tärkeä ja hoidettava projektina jossa etsitään parasta ratkaisua järjestelmien yhdistämiseksi. Tällä hetkellä käytössä on ihan käsittämättömiä virityksiä, joilla käsitellään potilastietoja.
  Yhtenäinen, helppokäyttöinen ja luotettava. Siinäpä alkuun, mitä kannattaa tavoitella ICT Järjestelmältä.

 • Mulle tuli jostain syystä tällainen Noirjassa toteutettu malli öljytulojen jakamisesta. Tämä ajatus putkahti päähän kun luin tätä sote mallia joka vaikuttaa paljon selkeämmältä kun hallituksen (oliko se yli 6000 sivun sotemalli). Jo se että on noin massiivinen sivu määrä tarkoittaa että se ei kyllä voi kovin selkeä malli olla ja tuskin kukaan saa siitä kokonaiskuvasta käsityksen.

  Sote mallista puhutaan että yksityiset tahot pääsevät mukaan. Peruslähtökohta yksityisellä on tehdä voittoa. Kunnan palvelussa tätä voitto lisäprosenttia ei tarvitse. Jos kuitenkin halutaan että yksityiset pääsee mukaan niin miten tämä voitto sitten jaetaan? Mitäs jos kopioidaan norjan öljymalli että yksityiset pääsevät mukaan sillä että 51% osakkeista jäis suomen kansan hallintaan. Samalla tavalla kun 51% norjan öljytuliosta menee rahastoon joka on norjan kansan hallussa.

  Eli jos yksityinen haluaa mukaan jakamaan kakkua sen tarvii mennä mukaan yhtiöön jossa 51% osakkeista jää rahastoon jota hallinnoi joku sopiva taho suomen kansan puolesta. Sitten kun homma toimii ja voittoa kertyy niin 51% siitä voitosta jää rahastoon ja yksityinen firma saa sen 49%.

  Taitaa sotessa olla niin isoja rahoja jaossa että kyllä nämä yksityiset toimijat tähän lähtis.

  • Olen itsekin miettinyt tällaista mallia. Miten saataisiin Suomessakin toimimaan?

  • Harvaan asutuilla seuduilla matka sairaalaan voi maksaa satoja euroja. Tällöin kokonaisoptimoinnissa (sairaala-terveyskeskus) pitäisi matkakulut ottaa huomioon ja ne voidaan ottaa huomioon, jos rahoittajataho on sama matkakorvauksille.
   Esim. pitkän matkojen alueella voi kannattaa siirtää jotain toimintaa terveyskeskukseen tai jonkinlaiseen etäkonsultointiin, koska matkakulut muuttavat kulurakennetta toiminnalle merkittävästi. Mikäli Sairaanhoitopiirin ei tarvitse välittää matkakuluista, toiminta on epäoptimoitua kokonaisuudessaan.

 • Mitenkäs nämä pienemmät kunnat joissa on terveyskeskus? Esim. Kuhmosta lähin sairaala on 100km päässä ja en todellakaan halua lähteä vähävaraisena kulkemaan tuota matkaa jos olisi tk asiaa tai vaikka tartteisi saikkulappua ja sen takia pitäs lähtee kuluttaa vähistä rahoistaan ?

 • Karvat nousi pystyyn tuosta uudesta vertusoikeudesta.Ei todellakaan mikään hyvä juttu.Lisää hallinnollisia kuluja ja virkamiehiä.Miten varmistuu se,että kokonaisveroaste ei nouse ja miten varmistuu se, että loppupeleissä kaikki maksavat palveluistaan yhtä paljon? Muuten hieno juttu, mutta kehittelyn varaa vielä on.Niin samaa mieltä Arto Aallon kanssa.

 • Voisitteko tarkentaa miten erikoissairaanhoito tässä mallissa on tarkoitus tuoda valinnanvapauden piiriin?

 • Mitä ihmettä mahtaa tarkoittaa valinnanvapaus sosiaalihuollossa? Käytännön tasolla?

 • Verotusoikeus lisää epätasa-arvoa eri alueiden välillä. Yhtiöittäminen siirtää valitukset hallinto-oikeuksilta käräjäoikeuksille, joten valittaminen kallistuu hiomattavasti ja tulee köyhimmille mahdottomaksi.

 • Olisi jo aika hallituksen tajuta kiireellä ja pakolla ehdottamansa SOTE ja MAAKUNTA ns.”uudistuksen” mahdottomuus. Nyt jo ollaan tuhlaamassa useita miljardeja keskitettyyn sairaalajärjestelmään. Uuteen hallintohimmeliin tulisi lisää suuripalkkaisia johtajia. Se ei tuota ainakaan säästöjä joita tavoitellaan, lisää taatusti kustannuksia.

 • Kuka tai ketkä ovat ilmoitelleet tämän sivuston vahingolliseksi? Jäljet kyllä viittaavat sylttytehtaalle eli nykyhallituksen SOTE-vetäjiin, Keskustaan ja Kokoomukseen. Mielestäni on hävytöntä häiritä täysin asiallista keskustelua aiheesta missään, mediassa tai somessa. Näinkö SOTEa ajetaan kuin käärmettä piippuun kieltämällä tiedonsaanti asiasta äänestäjiltä ja kansanedustajilta!

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon yksityistäminen ja markkinavoimien nimeen vannominen tässä yhteydessä saa minut kiljumaan kauhusta. Kun markkinat saavat päättää ketä hoidetaan, jäävät kalleimmat asiakkaat vaille hoitoa. Vanhukset, vammaiset ja pitkäaikaissairaat. Lisäksi tässä mallissa käytetään koekaniineina juuri tätä sosiaalipalveluita eniten tarvitsevaa ryhmää. Ryhmää, joka muutenkin joutuu byrokratian rattaissa murskatuksi kerta toisensa jälkeen. Heillä ei ole välttämättä kykyä, osaamista tai jaksamista antaa kehitysehdotuksia, kun arki on jo valmiiksi taistelua tuulimyllyjä vastaan.

  Ehdotus: Valitaan koekaniiniksi jokin nykyisistä sairaanhoitopiireistä. Tätä ei ole niin helppo toteuttaa, mutta siitä saataisiin todenmukaisempaa kokemusta.

  Mikä taho valvoo ehdotetun systeemin toimivuutta ja puolueettomuutta? Miten varmistetaan, etteivät vakuutusyhtiöiden ja muiden yksityisten omistamat sairaalat kuori kermaa päältä?

 • Sosiaalihuollossa on palveluita kuten viranomaistyö, jossa palvelut voivat olla vastentahtoisia. Miten tämä on ajateltu ratkaista suhteessa valinnanvapauden? Arja Ahonen valtiotieteen lisensiaatti

 • Valinnanvapauden toteutuessaan tulee sisältää myös vastuun virheiden, komplikaatioiden yms. kulujen osalta. ei voi olla niin, että yksityinen toimija toteuttaa toimenpiteitä mutta niiden kohdatessa ongelmia tulee julkisen puolen siivota “sotkut”. ongelma on ja tällähetkellä mutta uudessa laissa/ ohjeistuksissa tulee tämäkin seikka huomioida kattavasti.

 • En löytänyt mistään vastausta siihen, miten estetään lääkäripalkkioiden nousu jos Kela-korvauksia nostetaan? Edellisen kerran kun kysyin, minulle vastatattiin, että palkkiohin tulee katto. Onko se unohtunut tästä mallista? Jos kattoa ei ole niin olemme edelleeen tilanteesa, jossa vain osalla kansaa on varaa käyttää yksityisiä palveluja ja köyhäkansa jonottaa arvauskeskuksiin.

 • Toimisi varmasti paremmin kuin nykyinen sote-uudistus. Kulut olisivat myös järkevämmät. Ei ole järkeä tuhota kaikkea jo hyvin toimivaa vaan kehittää siitä parempi ja toimivampi versio. Eestistä voisi ehkä ottaa mallia.

 • Aivan kaikesta ei tarvitse kilpailla | Aina Suomalainen sanoo:

  En lähde mukaan tuohon yliopistosairaaloiden yhtiöittämiseen. En myöskään osta asteittaistakaan valinnanvapauteen siirtymistä.

  Koen yliopistosairaaloiden yhtiöittämisessä liiaksi samanlaisen virheen visiota, kuin hiljattain tapahtui Fortumin sähköverkkojen myynnistä Caruna Oy:lle ja tämän jälkeen alkaneet huomattavat hinnankorotukset sekä verokikkailuista tuomitseminen. Kansallinen identiteettimme olisi nähdäkseni vaatinut Fortumin omistamien sähkönsiirtoverkkojen säilyttämistä valtion enemmistöomistuksessa.
  Meillä on hyvää esimerkkiä kaikkia kansalaisia koskevasta palvelutuotannosta, jossa valtiollinen ja yksityiset toimijat pärjäävät samassa ekosysteemissä sangen mainiosti: YLE, Maikkari, Nelonen jne. Kansalaisilla on täysi vapaus valita haluamansa palvelukanava. Yhtiöt käyttävät ristiin samoja sisällöntuottajia ja niillä on tietääkseni julkisen ja yksityisen välistä alihankintatoimintaa ilman tarvetta alkaa velvoittaa YLEä ohjata katselijoitaan vertauskuvallisesti muille kanaville.

  Saattaisin hyväksyä yksityisten tuottamien terveydenhoitopalveluiden ja julkisen yhteistoiminnan paikallisesti sovittavana tilapäisluonteisena alihankintatoimena esimerkiksi julkisen terveydenhuollon ylikuormitustilanteissa, mutta visiointi yliopistollisen erikoissairaanhoidon yksityistämisestä ei tunnu synkkaavan edes Harkimon aiempiin ulostuloihin, joista on saanut käsityksen, että hän ei lähtisi romuttamaan terveydenhoitojärjestelmää edes valinnanvapausasetusta kannattamalla.

  Listatkaa esityksessä käytetyt asiantuntijat vaikkapa esityksen loppuun, niin saa syvällisemmän käsityksen hankkeen taustoista. Kiitos!

  • Hei Vesa. Kiitos kommentistasi ja näkökulmasta aiheeseen. Päämääränä ehdotuksessamme on ollut asteittainen ja hallittavissa oleva sote-uudistus, joka ei loisi esimerkiksi välitöntä tarvetta uusille hallintoelimille, vaan muutos tehtäisiin käyttämällä olemassa
   olevia rakenteita. Tavoitteena on ennen kaikkea se, että malli tarjoaa uuden tavan ajatella uudistusta.

 • Ainakin parempi kuin nykyinen sotesekoilu.
  Mutta palautetaanko aluesairaaloihin anestesia päiväkirurgia ja perutaanko idioottimainen keskitys ja päivystysasetus? Ne tulee peruuttaa osin järkevälle tasollle ja maakunnat hoitaa päiväkirurgiaa kuten Ruotsi.
  Suomi mokaa anestesiakiellolla ainoana Euroopan maana.

  • Terve Hannu. Kiitos hyvästä huomiostasi.

 • Tässä ehdotetussa mallissa on paljon hyvää ja ohjaa toimintaa oikeaan suuntaan, selkeämmin askelein kun mitä tähän mennessä on ehdotettu “SOTE” osalta. Viittaaminen Ruotsin malliin ei ehkä ole paras mahdollinen suuntaus, vaan ennemmin Tanskan malliin ja Norjassakin paljon hyviä elementtejä terveydenhuollon hallintaan konsolidoidussa terveydenhuollon mallissa mutta ne ei kaikkki sovi välttämättä tänne. Tämä esitys on hyvällä mallilla joka tapauksessa ja tämä jaoittettu malli on varmasti se jolla asiaa on selvästi järkevämpi viedä eteenpäin ja saavuttaa parempaa sekä tehokkaampaa terveydenhuoltoa tähän maahan.

  • Hei Stefan. Kiitos sinulle kommentistasi.
   Olet oikeassa, hyviä elementtejä löytyy muistakin Pohjoismaista.

 • Tuo uusi verotusporras vähän mietityttää.muuten ihan ok tuntuinen ja varsin yksinkertainen toteuttaa.

  • Hei Saku.
   Kiitos kommentistasi. Ehdotuksen kehittämistyötä jatketaan!

 • Hyvä ja yksinkertainen lähestymistapa, vaarana on paikallisten sairaanhoitopiirien ja päättäjien puoluepoliittinen vastarinta.. se on toki hoidettavissa oleva asia, kuitenkin fiksuja ihmisiä… jalkatyötä.
  ?

  • Hei Kari. Kiitos kommentistasi. Ehdotuksemme kehittämistyötä jatketaan.

 • Hyvää on se että pyritään vaiheistukseen ja kevyempiin muuotksiin ja hyödyntämään olemassa olevia rakenteita muutoksessa. Tämänkin mallin yksityiskohdissa on silti paljon ongelmakohtia ja hiottavaa, joita aikaisemmissa kommenteissa on hyvin nostettukin esille. Esimerkiksi piiritason verotusoikeuden tarpeellisuus. Eikö lähtökohtaisesti pitäisi kyetä “peruspalvelujen” rahoitus hoitamaan jo nykyisten verotusjärjestelmien kautta luomatta jälleen uutta rahankeräysjärjestelmään entisten rinnalle.

  Eräs seikka jäi myös askarruttamaan: Mallin mukaan sosiaalipalvelut jäisivät kunnille, mutta niissä toteutettaisiin heti aluksi maanlaajuinen valinnanvapauskokeilu. Mallissa myös todetaan, että Eu-säädösten vuoksi valinnanvapaudessa julkisen sektorin yhtiöt kilpaiisivat yksityisten yhtiöiden kanssa. Tarkoittaako tämä sitä, kuntiin jäävät sosiaalipalvelut tulisi heti pakkoyhtiöittää, että valinnanvapauskokeilu voitaisiin käynnistää. Mielestäni mallin tekstistä ei voi tehdä muunlaista päätelmää. Itse en pidä hyvänä ajatuksena enkä edes mahdollisena, että kuntien sosiaalipalvelut tulisi pakkoyhtiöittää valinnanvapauskokeilun tai lopullisen valinnanvapauden toteuttamiseksi. Eiköhän sosiaalipalveluiden pakkoyhtiöittäminen ole vähintään yhtä vaikeaa kuin terveyspalveluidenkin.

  Eikö tätä valinnanvapautta voisi viedä asteittain ja kokeilemalla eteenpäin käyttäen mm. asiakasseteleitä. Tosin niiissäkin on se ongelma, että miten ikääntyneimmät kykenevät ja osaavat niitä käyttää. Valitettavasti eivät mitenkään, joudun toteamaan 95-vuotiaan läheisenä.

 • Tärkeintä on asiakaslähtöisyys ja että hoidon saa vähävarainen ja rikas sairasvakuutuksen puitteissa, siten on tärkeää kehittää nykyistä järjestelmää kaupunki keskeisenä ja kaupunki piirin verotusoikeus oikeus ja kaupunki on tarpeeksi suuri hoitamaan asian keskeisesti ja tietoliikenne järjestelmät on saatava kuntoon, koko hoitojärjestelmän kesken niin että se myös toimii. Sosiaalihuolto voi olla Kelan alainen + harkinnan alainen. Siinnä on kaikki oleellinen.

 • Kokonaisuutena hyvä malli, mutta yksi asia ihmetyttää.

  Lainaus Liikenyt mallista: “Vuoden 2015 uudistus kaatui osin siihen, että kuntien perustuslaillista itsehallintoa tulkittiin siten, että puolet kunnan toimialasta (lakisääteisestä toiminnasta) eivät voi siirtyä sote-alueelle rahoitusvastuun säilyessä kunnilla. Kun sosiaalihuolto jätetään ulkopuolelle, tämä ongelma voidaan välttää. Perustuslaillista ongelmaa ei synny kuntien budjetin ollessa lähes puolet.”

  Tämä perustelu sosiaalitoimen jättämiseksi kunnille on epälooginen. “Eivät voi siirtyä rahoitustuun säilyessä kunnilla”. Liikenyt mallissa rahoitusvastuu nimenomaisesti siirtyy pois kunnilta, kun sairaanhoitopiirille tulee verotusoikeus?

  Lisäksi Eksote ja Siunsote on jo siirtäneet myös sosiaalitoimen. Miksi Liikenyt mallissa siitä tulee ongelma?

  Sitten toinen asia onko sosiaalitoimen siirtämiselle leveämmille hartioille tarvetta. Tällä saataisiin paremmat edellytykset ottaa käyttöön dataa ja uutta teknologiaa, parempi henkilöresurssien jakaminen ja johtamisen kehittäminen.

  • Hei Jani. Kiitos kommentistasi.
   Terveydenhuollon eri osa-alueet ovat asukkaan tarpeisiin nähden lähempänä toisiaan suhteessa sosiaalihuoltoon.

 • Tuossa Nyt-mallissa ei juurikaan puhuta lääkärissäkäyntien hinnoittelusta. Yksityisellä puolella lääkäritaksat on selvästi ylihinnoiteltuja. Esim.
  20 min pienestä hoitokäynnistä joutuu helposti maksamaan 300-600€ jne. Kohtuutonta. Lääkärit hinnoittelevat melko vapaasti itse omat palvelunsa. Täytyisi säätää hintakatto, joka pudottaisi yksityisten ylisuuria taksoja huomattavasti. Yksityisten rahastukseen perustuva toiminta ei voi jatkua. Tulee valtiollekin kalliiksi, joka joutuisi maksumieheksi soten toteutuessa.

  • Hei Jukka, kiitos viestistäsi. Kelakorvaus n. 40-50 prosenttia todellisista kustannuksista. Taksakatto rajaa hinnan, jos palvelu kalliimpaa kuin katto, kelakorvausta ei saa lainkaan.

 • Ajattelen siten että ollaan missä päin Suomea tahansa niin kaikille pitää olla samat palvelut. Ja erittäin kustannustehokkaasti.

 • No ei ainakaan uutta verotusoikeudellista välihallintoa. Mikä sen kustannustehokkuuden mittaa. Toisekseen siirtymät kilpailutukseen jne ovat aivan liian avoimia suunnitelmassa. En tosin usko nykyisenkään SoTe ehdotuksen paremmuuteen, mutta ei tämä myöskään vakuuta.r

  • Hei Risto.
   Kiitos kommentistasi.
   Sote-palvelut ovat perusoikeuksien ytimessä ja ne tulee turvata, kuten monesti perustuslakivaliokunta on todennut. Se vaatii pidemmän päälle yli kuntarajojen menevää itsenäistä rahoitusta.

 • Valinnanvapaus mietityttää. Pelkään, että yksityiset yritykset pikkuhiljaa syövät kunnalliset toimijat. Carunan tapaista kohtaloa ei varmaan kukaan halua. Ymmärrän, että ihmisile hinta ei nouse, mutta sille, kuka nyt sitten on maksaja, valtio/kunta, hintalappu saattaa nousta niin korkeaksi, että meidän palveluita on sitä kautta pakko karsia.

  • Hei Reija.
   Kiitos kommentistasi. Tärkeä huomio.

 • Rasvaprosenttiverotus puuttuu mallista. Valinnanvapautta voidaan lisätä jos ihmiset saadaan elämään terveellisemmin. Tarvitaan myös sitoumuksia, että jos polttaa tupakkaa sitoutuu maksamaan isomman osan saadusta syöpähoidosta. Jos syö itsensä ylipainoiseksi niin sitoutuu maksamaan isomman osan siitä koituvista sairauksista. Jos harrastaa vaarallisia lajeja, niin sitoutuu maksamaan isompia vakuutusmaksuja eli tarvitaan enemmän omavalintaista porkkanaa ja keppiä. Sitä on mielestäni aito valinnanvapaus. Jos polttaa kannabista niin sitoutuu maksamaan enemmän psykiatrisista palveluista. Jos juo alkoholia sitoutuu vastaanottamaan isompia oikeuslaitoksen rangaistuksia tappeluista. Laitoin alulle soten 8 naisen ympäröimänä laitoshoidossa, joten tiedän miten se myös viedään maaliin. Tässäkin kuten hallituksen mallissa yritetään lisätä ylhäältä ohjeistamista, mikä on mielestäni väärä tie. Tässä esityksessä on kuitenkin enemmän hyviä uusia ideoita kuin hallituksen mallissa. T. Salaneuvos Öhman rakkaudella uusia ajatuksia ja kohtaamisia kohtaan.

 • Nyt jo eläköityneenä erikoissairaanhoidon erikoislääkärinä pidän käytännnön työn toteutuksen ja tehokkuunden kannalta keskeisenä tietojärjestelmien yhtenäistämisen. Koko urani ajan ihmettelin, miten on mahdollista tuhlata yhteisiä resursseja ja altistaa potilaita toistuville ja turhille tutkimuksille kun ei ollut mitään kohtuullista mahdollisuutta saada aikaisimmista tutkimuksista tuloksia. Navitas ja Kanta-tiedosto yrittävät paikata tätä ongelmaa mutta ovat varsin puutteelliset ja hankalat käyttää.

  • Hei Lauri.
   Kiitos paljon kommmentistasi. Olet oikeassa.

 • Mitään järkeviä ratkaisuja ei saada aikaan niin kauan kun poliitikot ovat päättämässä. ;Missä asiantuntijat?
  Niin kuin Helsingin nuorin valtuutettu valintansa jälkeen sanoi: “On hienoa päärtä viimeinkin tekemään politiikkaa”, eli puhumaan ja väittelemään, päätökset ja tulokset nolla.

  • Hei Pauli.
   Kiitos kommentistasi.
   Keskellä mitä tahansa tiukkaa tilannetta on hyvä pysähtyä ja yrittää katsoa tilannetta vähän kauempaa. Sellainen hetki on sote-uudistuksen kohdalla. Lähestyvät vaalit sekä uudistukseen liittyvät taloudelliset ja valtapoliittiset intressit ovat jumiuttaneet uudistuksen.

 • Alueita ei tule olla kuin 5 eli yliopistolliset sairaanhoito alueet=maakunnat.
  Verotus valtion kautta ihan ok ja halvimmalla tavalla. Yleensäkin vähennettävä ei tuottavaa henkilöstöä.
  Erikoissairaanhoidon on myös mentävä terveyskeskuksiin jossa annetaan konsulttiapua päivittäin sitä tarvitseville.
  Ajanvaraus terveyskeskuksissa pantava uusiksi. Ei ole mitenkään hyväksyttävää antaa aikoja viikkojen joskus kuukausien päähän… ei ihme jos yksityissektori tekee huimaa nousua. Koko terveyskeskusten ajattelu laitettava uusiksi. Siellä ollaan sairaiden vuoksi ja heitä hoitaen ei itsensä vuoksi.
  5.On laitettava selvästi esille mitä mikin maksaa. Hinnastot esille! Myös asiakkaiden kunnioitus kasvaa kun näkee mitä mikin todella maksaa.
  6.eResptit ja sellaiset ihan ilmaiskesi ja hoidettava verotuksen kautta.
  Apteekkien perustaminen vapaaksi ja ilman mitään lupia. Se joka haluaa voi sellaisen perustaa. Henkilökunnassa pätevyysvaatimukset kyllä.
  8.Valtiolle vastuu vakuutuksesta jolla jokainen Suomalainen voidaan haudata kunnioittavasti. Eli hautauskulut saa jokainen siten että se kuuluu osana eläkkeeseen.

  Eiköhän nämä tässä vaiheessa riitä.

  • Alueita ei tule olla kuin 5 eli yliopistolliset sairaanhoito alueet=maakunnat.
   Verotus valtion kautta ihan ok ja halvimmalla tavalla. Yleensäkin vähennettävä ei tuottavaa henkilöstöä.
   Erikoissairaanhoidon on myös mentävä terveyskeskuksiin jossa annetaan konsulttiapua päivittäin sitä tarvitseville.
   Ajanvaraus terveyskeskuksissa pantava uusiksi. Ei ole mitenkään hyväksyttävää antaa aikoja viikkojen joskus kuukausien päähän… ei ihme jos yksityissektori tekee huimaa nousua. Koko terveyskeskusten ajattelu laitettava uusiksi. Siellä ollaan sairaiden vuoksi ja heitä hoitaen ei itsensä vuoksi.
   5.On laitettava selvästi esille mitä mikin maksaa. Hinnastot esille! Myös asiakkaiden kunnoitus kasvaa kun näkee mitä mikin todella maksaa.
   6.eResptit ja sellaiset ihan ilmaiskesi ja hoidettava verotuksen kautta.
   Apteekkien perustaminen vapaaksi ja ilman mitään lupia. Se joka haluaa voi sellaisen perustaa. Henkilökunnassa pätevyysvaatimukset kyllä.
   8.Valtiolle vastuu vakuutuksesta jolla jokainen Suomalainen voidaan haudata kunnioittavasti. Eli hautauskulut saa jokainen siten että se kuuluu osana eläkkeeseen.

   Eiköhän nämä tässä vaiheessa riitä.

   huom nuo numerot ovat tärkeitä rivien edessä….

   • Hei Bernhard.
    Kiitos kommentistasi. Ehdotuksen edistäminen ja työ jatkuu!

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat