Sääntö- ja yleisohjelmaluonnoksiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia

Miten Liike Nyt eroaa muista puoleista?

Säännöt eivät määrittele Liike Nytin eroavaisuuksia muista puolueista. Toiminta – se mitä tavoittelemme, teemme ja miten teemme – kertoo sen miten eroamme muista puolueista. Puolueen säännöt ovat välttämättömät vastuualueiden määrittelemiseksi ja kaikille yhteisten pelisääntöjen selventämiseksi. Säännöt kertovat meille kuinka toimia eri tilanteissa. Puolueen alla jatkossa toimivat piiri- ja paikallistason yhdistykset sekä mahdolliset liittojärjestöt toimivat erillisten sääntöjen mukaan. Niiden lisäksi toimintaa ohjaa esimerkiksi yhdistyslaki. 

Yleisohjelmaluonnos on suppea. Miksi siinä ei oteta kantaa laajaan kirjoon poliittisia asiakysymyksiä?

Yleisohjelma pysyttelee nimensä mukaisesti yleisellä tasolla, ja kuvaa suppeasti puolueen toiminnan lähtökohtia ja tavoitteita. Poliittisiin asiakysymyksiin liittyvät yksityiskohtaiset ohjelmat rakennetaan yhdessä puolueen jäsenistön kanssa myöhemmin.

Yleisohjelman kuusi periaatetta ovat epätarkkoja. Miksi?

Liike Nyt perustettiin kuuden perusperiaatteen ympärille. Ne ovat olleet poliittisen toiminnan tavoitteiden ytimessä yhdistyksen perustamisesta asti. Ne ovat suuntaviivoja kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita liittymään Liike Nytiin. Jos kuuden perusperiaatteen sisältämiin arvoihin ei ole valmis sitoutumaan, Liike Nyt ei ole oikea paikka. Perusperiaatteista, jotka ovat olleet samat alusta saakka, ei äänestetä.

Liike Nytin jäsenmaksuksi ehdotetaan 100 euroa / vuosi. Miksi jäsenmaksu on näin korkea?

Liike Nyt ei peri luottamushenkilömaksuja (ns. puoluevero). Verrattain korkeammalla jäsenmaksulla haetaan aktiivisia ja vaaleissa ehdokkuudesta kiinnostuneita henkilöitä, jotka ovat valmiita panostamaan toimintaan. Perustettavan puolueen rinnalla toimii Nettiparlamenttia ylläpitävä yhdistys, jonka toimintaan osallistuminen on mahdollista kaikille. Jäsenmaksun tasoa arvioidaan.

Mitä tarkoittaa päätöksenteon joukkoistaminen?

Päätöksenteon joukkoistaminen tarkoittaa sitä, että entistä useampi pääsee osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksenteon eri vaiheisiin. Päätöksenteko ei ole vain äänestämistä. Suurin osa työstä tehdään sitä ennen. Poliittisen päätöksen tekeminen voi viedä jopa vuosia kaikki valmistelutyö huomioiden. Kansalaiset täytyy saada mukaan miettimään ratkaisuja heitä itseään koskeviin asioihin.

Uskomme, että jos kansalaiset otetaan laajemmin mukaan sekä poliittiseen valmisteluun että päätösten tekoon, a) kansalaisten luottamus politiikkaan vahvistuu, b) osallistuminen yhteiseen tekemiseen on helpompaa, c) kiinnostus ja ymmärrys politiikasta laajenee, d) päätösten laatu paranee, e) päätösten hyväksyttävyys vahvistuu ja f) yhteiskunnasta tulee ketterämpi.

Joukkoistaminen ei ole sama asia kuin suora demokratia. Joukkoistaminen on edustuksellisen demokratian kehittämistä. Päättäjät valitaan edelleen vaaleilla ja päättäjät myös lopulta päättävät. Kehittäminen tarkoittaa sitä, että vaikka vaaleilla valitut tekevät päätökset, ihmisillä olisi helpompaa osallistua noiden päätösten valmisteluun, osallistua politiikan dialogiin, osallistua osin myös varsinaiseen päätöksentekoon sekä asettua mahdollisimman mutkattomasti itse ehdokkaiksi vaaleissa. Tätä kaikkea Liike Nyt edistää.

Mitä perustettavan Liike Nyt -puolueen jäseneltä odotetaan?

Puolueen jäsenen tulee olla täysi-ikäinen ja hyvämaineinen henkilö, joka on vaalikelpoinen. Toivomme jäseniltä iloista ja aktiivista asennetta sekä valmiutta tarttua toimeen. Politiikassa ensiarvoisen tärkeää on kyky kuunnella toisia ja pyrkimys asettua toisen asemaan, kun ratkotaan yhteiskunnallisia kysymyksiä ja ongelmia.

Miksi sääntöluonnoksessa Nettiparlamentin asema ei ole selkeämmin kuvattu?

Nettiparlamenttia ylläpitää erillinen yhdistys. Liike Nyt -puolue on organisaatio, joka sujuvoittaa poliittista toimintaa ja helpottaa vaaleissa ehdokkaaksi asettautumista luomalla toiminnalle yhteiset koko maan kattavat raamit.

Miten Nettiparlamentin tunnistautuminen ja tietoturva-asiat hoidetaan? Millaisella alustalla Nettiparlamentti toimii jatkossa?

Nettiparlamentin kaikki tekniset ratkaisut tunnistautuminen ja tietoturva mukaan lukien ovat työn alla.

Voidaanko Nettiparlamenttia käyttää myös kunnallisella ja alueellisella tasolla?

Meneillään oleva työ tähtää siihen, että Nettiparlamentti on joustavasti käytössä eri tasoilla.

Miksi Liike Nytin verkkoäänestykset ovat vain neuvoa-antavia?

Perustuslain mukaan kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.

Liike Nytin Nettiparlamentti on paljon muuta kuin äänestämistä. Se on ideoiden esittämistä, kehittämistä ja jalostamista; se on keskustelua, pohdintaa ja kyseenalaistamista. Päätöksenteko kansallisella, maakunnallisella tai alueellisella tasolla huipentuu äänestämiseen, mutta suurin osa työstä tehdään sitä ennen. Valmisteluun vaikuttaminen on ensiarvoisen tärkeää ja toivomme Nettiparlamentilta erityisesti ideoita, parannusehdotuksia ja mielipiteitä.

Voiko toiseen puolueeseen kuuluva osallistua Liike Nytin toimintaan?

Toisen puolueen jäsen ei voi olla Liike Nyt -puolueen jäsen. Nettiparlamentti on avoin kaikille.

Mitä Liike Nytin eri organisaatiotasot tarkoittavat?

Puolue koko maan laajuisena organisaationa tarjoaa kattorakenteen alueelliselle ja paikalliselle toiminnalle. Puolueen säännöt luovat raamit toiminnalle, jotta peruslähtökohdat ovat kaikille samat. Piirijärjestöt on perustettava vaalipiireittäin. Tämä on tarpeellista tulevia maakuntavaaleja ajatellen. Paikallisyhdistys voi toimia yhden tai useamman kunnan alueella. Paikallisyhdistys tarvitaan kuntavaaleja ja kunnallisten luottamustehtävien vuoksi. Liittojärjestöillä tarkoitetaan ensisijaisesti nais- ja nuorisotoimintaa. Puolueiden saamasta puoluetuesta osa on ohjattava naisille tarkoitettuun toimintaan ja luontevinta tämä on naisjärjestön kautta. Poliittiset nuorisojärjestöt mahdollistavat erityisesti nuorille suunnatun toiminnan. Säännöissä ei ole syytä sulkea kategorisesti pois mahdollisesti perustettavia liittojärjestöjä.

Miksi puoluehallitus päättää ehdokasasettelusta?

Puoluehallitus päättää ehdokkaista vasta piirijärjestöjen tekemien ehdotusten pohjalta. Haluamme varmistaa, että kaikki ehdokkaat täyttävät Liike Nytin yhteisesti sovitut ehdokaskriteerit.

 • Jäsenmaksun hinta on suuri kynnys liittymiseen. Eläkkeen ollessa 1000 euroa kuukaudessa siitä ei ole varaa enää ylimääräiseen menoerään. SDP myös petti äänestäjät, jotka odotti vaaliupauksen toteutusta. Halu tehdä uutta politiikkaa on kyllä suuri mutta ei taida omat varat riittää. Toivotan menestystä teille toisille ja runsasta liittymistä puolueeseen. Asia on hyvä

 • Nettiparlamentti/yhdistys

  Nettiparlamentti on erittäin tärkeä osa Liike Nyt -puoluetta. Ehkä jopa sen tärkein yksittäinen osa, koska sillä hoidetaan myös joukkoistaminen ja erotutaan kaikista muista puolueista.

  Nettiparlamenttia ei missään tapauksessa tule ulkoistaa jollekin yhdistykselle. On turhaa byrokratiaa perustaa yhdistys, laatia säännöt, valita puheenjohtaja ja sihteeri, pitää tarvittavat kokoukset, ym. Helpointa on, että jollekin toimihenkilölle annetaan tehtäväksi Nettiparlamentin hoito. Tulee tunne, että Nettiparlamentti siirretään hieman puolueesta sivuun jäsenistön (ja jopa kenen tahansa) omaksi puuhapaikaksi.

  Siis Nettiparlamentti kiinteäksi osaksi puoluetta.

  Nettiparlamentti/äänestysoikeus

  En näe perusteltuna, hyväksyttävänä enkä järkevänä sitä, että kuka tahansa voi äänestää Liike Nyt –puolueen Nettiparlamentissa. Tuolloin äänestyksessä voi mikä tahansa yhteisö tai ryhmittymä kerätä joukkonsa ja sopia äänestämiskäyttäytymisestä. Näin he voivat saada niin ison painoarvon, vastoin Liike Nyt -puolueen jäsenien mielipidettä, että päätös tehdäänkin ulkopuolisten mukaan.

  Siis Nettiparlamentin äänestysoikeus vain puolueen jäsenille.

  Yhteenveto

  Jos Nettiparlamentti ei ole kiinteästi puolueessa ja siinä pääsevät äänestämään muutkin kuin puolueen jäsenet, niin Liike Nyt -puolue ei ole sitä mitä minä oletin ja odotin.

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat