fbpx
< Näytä kaikki ehdokkaat
475

Ehdokas: Timo Kekäläinen

Katso ehdokkaan esittelyvideo alta:

Jos jotakin haluaa saada aikaiseksi, on parasta kääriä hihat ja ryhtyä tekemään itse. Silloin saa ainakin sen mitä ansaitsee, lopputuloksen onnistumisesta riippumatta. Maailman menoa ihmettelevä, lukuisista asioista kiinnostunut, tulevaisuuteen suuntautunut, toimivien ratkaisujen pohtija ja toteuttaja, kolmen täysi-ikäisen isä. Realismia, asiallista keskustelua ja asiantuntemusta päätöksentekoon.

Tulen esittämään tulevan vaalikauden aikana useita pitkälle mietittyjä ehdotuksia, joilla olisi toteutuessaan vaikutuksia meihin kaikkiin, olitpa sitten opiskelija, eläkeläinen, työssäkäyvä, työtön tai yrittäjä, lapsi tai aikuinen. Kuvaan seuraavaksi ajatukseni, joihin perustuen ehdotukset on laadittu: Hyvä päätöksenteko ja asioiden valmistelu edellyttää, että päättäjä ymmärtää ja osaa ottaa huomioon ihmisten erilaiset elämäntilanteet. Näistä päätösten vaikutuksen alaisista elämäntilanteista suurimman osan me kaikki olemme omakohtaisesti myös kokeneet tai tulemme todennäköisesti jossakin vaiheessa kohtaamaan. Tärkein tavoitteni on huolehtia maamme ja kansalaistemme hyvinvoinnin ja menestymisen edellytyksistä.Tähän tehtävään tarvitaan monipuolisesti asioita tuntevia ja tavoitteeseen sitoutuneita henkilöitä. Tavoite on laaja ja monisyinen, sisältäen paljon yksityiskohtia, mutta toimii ohjaavana taustavaikuttimena kaikelle päätöksenteolle. Esim. yksityishenkilöiden mahdollisuuksia toimia erilaisilla tavoilla toimeentulonsa parantamiseksi tulee monin tavoin edistää. Päätöksentekoa ei saa ohjata pelkästään minkään yksittäisen eturyhmän intressi tai perinteiset puoluepoliittiset agendat. Maamme ja kansalaistemme rajalliset resurssit ja mahdollisuudet on realiteetteina huomioitava esimerkiksi kansainvälisiä sopimuksia valmisteltaessa ja niihin sitouduttaessa. Kaikessa päätöksenteossa tulee huomioida sekä kestävän kehityksen periaatteet että asemamme globaalisti toimivassa maailmassa. Kansanedustajan on syytä seurata maailmanpolitiikan tilanteiden vaihtelua sekä tunnistettava ja tiedostettava erilaiset pidemmän aikavälin globaalit trendit ja nähtävä niiden vaikutukset Suomen kannalta. Hänen on syytä ymmätää globalisaation vaikutukset, teknologian kehityksen mukanaan tuomat mahdolliset muutokset, kansainvälisen pankki- ja rahoitusjärjestelmän toiminta ja sen vaikutukset Suomen talouteen, Euroopan unionin merkitys ja vaikutus Suomelle sekä tunnettava riittävästi Suomen lainsäädäntöä ja paljon muuta. Kansanedustajan tulisi tietää ja ymmärtää laajasti erilaisia asioita pystyäkseen vastaamaan tehtävän asettamiin vaatimuksiin. Keskeisiin vaaliteemoihin nousevat mitä todennäköisemmin myös ilmastoasiat, joten ajatukseni asiaan liittyen on syytä avata: olen ollut kiinnostunut ympäristöasioista ja maapallon tulevaisuudesta niin kauan kuin muistan – jopa jo silloin kun tutkijat aiheuttivat yleisölleen huolta ennustamalla pienen jääkauden saapuvaksi muutaman vuosikymmenen kuluessa. Tämän hetken näkemys tulevaisuuden ilmastokehityksestä on ihan toisenlainen ja siihen on toki syytä suhtautua tarvittavalla vakavuudella. Henkilökohtaisesti tarkoituksenani on pyrkiä vaikuttamaan maapallon tilan parantamiseen globaalista näkökulmasta katsoen ja siihen vaikuttavat keskeisesti myös muut kuin ilmastotekijät. Maapallon tulevaisuuden kannalta ratkaisevat asiat tapahtuvat käytännössä Suomen omista konkreettisista toimista riippumattomattomasti ja Suomen osalta tilanne on niin monen henkilön asialistalla, että oma panokseni tähän ei toisi juurikaan lisäarvoa. Esitän ajatukseni ja toimenpidetavoitteeni globaaleihin kestävän kehityksen kysymyksiin verkkosivuillani.

Päätöksentekoani ohjaa myös oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden vaatimus. On joitakin asioita, jotka yleisen oikeuskäsityksenkin mukaan vaativat huomiota osakseen ja muutoksia joko lainsäädäntöön tai sen tulkintaan. Näistä tarkemmin verkkosivustollani. Riippumatta siitä, mihin tilaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus nyt jää, seuraavan eduskunnan valmisteltavaksi ja päätettäväksi on tulossa tämän lisäksi myös meitä kaikkia koskettavia merkittäviä tulonsiirtoihin ja verotukseen kohdistuvia muutoksia. Nykyinen työntekoon, toimeentuloon ja yrittämiseen vaikuttava lainsäädäntö on ajautunut monimutkaisuutensa vuoksi umpikujaan, jota ei ilman kokonaisvaltaista uudistusta käytännössä saada hyvin toimivaksi. Olen myös pohtinyt esimerkiksi perustulon käytännön toteutuksen mahdollisuuksia siten, että sen rahoitus on kestävällä pohjalla, on riittävän vastikkeellinen ja kannustaa aina lisätulojen hankintaan, yrittämiseen ja työntekoon. Asumisen kustannukset ja yksityishenkilöiden velkaantuminen vaativat tässä yhteydessä myös huomiota osakseen. Lisäksi valtion velanoton hallinta ja siihen erityisesti liittyvä koron nousun riski ovat usean miljardin euron arvoinen kysymys, johon olen esittämässä yhtä mahdollista, perinteisestä ajattelusta poikkeavaa ratkaisua – ainakin varteenotettavana keskustelun aiheena.

Eduskunnan tärkein tehtävä on kansalaistemme yhteisestä edusta huolehtiminen! Toimeentulo. Terveys. Turvallisuus. Nyt ja tulevaisuudessa.

Tarvittavat uudistukset ovat pääsääntöisesti niin laajoja ja niitä on sen verran paljon, että niiden luetteleminen ja kuvaaminen tässä ei ole tarkoituksenmukaista, enkä sitä siksi edes yritä. Yhden esimerkin suhteellisen suoraviivaisesti toteutettavasta muutoksesta voisin kuitenkin nostaa esille: kuinka toteuttaisin käyttövoimaveron poiston ja sen rahoituksen. Tarkoituksenani tällä on toki ohjata Sinut tutustumaan tarkemmin kyseiseen ratkaisuun ja muihin esityksiin verkkosivustolleni. Niitä kirjoittelen sivustolle jatkuvasti lisää kevään mittaan. Kolme tärkeintä teemaani ovat: toimeentulo ja terveys, valtion talouden tasapaino sekä turvallisuus ja kestävä kehitys. Toimeentulon varmistaminen opiskelijana, työssä käydessä, omassa yrityksessä työtä tehden, kotona lapsia hoitaessa, työttömänä, eläkeläisenä tai terveysongelmia kohdatessa on meille kaikille tärkeä asia. Hyvinvointyhteiskunnan päätöksentekijöiden tehtävänä onkin pitää huolta toimeentulon hankkimisen ja saamisen edellytyksistä sekä yhdenmukaisesta turvaverkosta kaikille kansalaisillemme nyt ja tulevaisuudessa. Tämä on erittäin laaja kokonaisuus monine yksityiskohtineen ja kehitystarpeineen. Aihe kattaa koko ihmisen elinkaaren pitäen sisällään esimerkiksi terveyspalvelujen saatavuuden, opiskelumahdollisuudet osana toimeentulon hankintaedellytyksiä, yritys-, eläke- ja työlainsäädännön sekä verotuksen kaikkine oheisvaikutuksineen. Eduskunta toimii rajallisella budjetilla ja voi rajallisesti ohjata asioita lainsäädännöllä mitä tulee valtion talouden tasapainoon. Kaikkea sitä minkä näkisimme hyvänä emme voi saada aikaiseksi, vaan realiteetit on huomioitava sekä keskusteluissa että päätöksenteossa. Valtion talouden asiantunteva hoito on perusedellytys sille, että voimme huolehtia jatkossakin kaikista niistä tärkeäksi todetuista asioista, jotka odotamme yhteiskunnan meille tarjoavan. Mahdollisesti tehtävät rakenteelliset hallinto- ja rahoitusratkaisut ohjaavat keskeisesti sekä kustannusten kertymistä että tuotettavien palvelujen laatua ja saatavuutta. Näihin tarvittava lainsäädäntö tulee suunnitella siten, että kontrolli molempiin säilyy, varojen väärinkäyttömahdollisuuksia ei pääse esimerkiksi laadittaviin sopimuksiin lähtökohtaisesti syntymään ja niihin voidaan aina havaittaessa puuttua sekä niin, että veronmaksajien kokonaisetu palvelujen käyttäjinä toteutuu. Turvallisuuden ja kestävän kehityksen erilaisista haasteista ja uhkista olemme hyvinkin tietoisia ja kuulemme niistä lähes päivittäin. Valtion yksi perustehtävistä on huolehtia omalta osaltaan sekä sisäisestä että ulkoisesta turvallisuudesta. Turvallisuustyö on monitahoista, pitkäjänteistä ja edellyttää riittävää resursointia. Kestävästä kehityksestä huolehtiminen on tärkeää sekä tulevaisuuden hyvinvoinnin varmistamiseksi että erilaisten uhkakuvien toteutumisen välttämiseksi. Tätä työtä voimme tehdä sekä kotimaassa että pyrkiä vaikuttamaan asioihin globaalisti. Näistä jälkimmäisellä on ratkaiseva merkitys maapallon tulevaisuuden kannalta.

Pyrin eduskuntaan henkilökohtaisesti nollabudjetilla. Periaatesyistäkin. Kokonaan ilman menoja tämä ei toki ole mahdollista, sillä joitakin kuluja väistämättä syntyy esimerkiksi liikkumisista eri tilaisuuksiin, verkkosivustojen ylläpidosta sekä rajoitetusta määrästä tulosteita ja painotuotteita. Vakavalla tarkoituksella olen kuitenkin nyt lähtenyt liikkeelle. Pitkäjänteistä ja tulevaisuuteen katsovaa työtä on paljon tehtäväksi ja uusia toimintatapoja politiikan päätöksenteossa kannattaa mielestäni kokeilla.

Teemat

Toimeentulo ja terveys 60 %
Valtion talouden tasapaino 25 %
Turvallisuus ja kestävä kehitys 15 %

Ota yhteyttä ja löydä minut verkosta!

Haluatko jakaa tämän sivun?

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat

Pysy kuulolla

Olemme aktiivisia monessa kanavassa, tule seuraamme ja jatka keskustelua omissa kanavissasi kanssamme.