fbpx

Lex Eduskunta ja Lex Liike Nyt – päätöksentekoprosessit

Eduskunta on hyvin perinteikäs instituutio ja selkeät säännöt rytmittävät kaikkea siellä tehtävää työtä. Lainsäädäntötyö on tarkkuutta vaativaa, ja loppuun saakka viety huolellisuus on meidän kaikkien etu. Eduskunnan toimintatavat muuttuvat hitaasti ja ainoastaan eduskuntaryhmien yhteisillä päätöksillä. Emme voi siis suoraan vaikuttaa eduskunnan toimintaan, mutta me kaikki Liikkeessä mukana olevat voimme vaikuttaa siihen, miten Liikkeen kansanedustajat toimivat eduskunnan sääntöjen mukaan.

Koska olet Liikkeen vaikuttaja, sinulla on kaksi välinettä, joiden avulla pääset lähemmäs päätöksentekoa kuin se on puolueissa ikinä ollut mahdollista.

Lex Eduskunta – kun eduskunta äänestää

Eduskunta äänestää satoja kertoja joka vuosi. Pääsääntöisesti näin: Hallituspuolueen kansanedustajat kannattavat hallituksen esityksiä ja oppositiopuolueet joko yhtyvät niihin tai tekevät omia vastaesityksiään, joista äänestetään. Lisäksi täysistunnossa äänestetään myös kansalaisaloitteista sekä hallituksen tai ministerin luottamuksesta. Eduskunta on riidattomampi kuin iltapäivälehtien kiistoja korostavasta julkisuudesta luulisi. Suurin osa hallituksen esityksistä hyväksytään täysin yksimielisesti.

Suurta mielenkiintoa ja voimakasta kritiikkiä herättäviä äänestyksiä seurataan tietysti tarkoin. Asian käsittely voi pitkittyä ja hankaloitua ja saada aikaan voimakasta mielipiteiden jakautumista myös hallituspuolueiden sisällä. Surullisenkuuluisin esimerkki tästä on Sipilän hallituksen edelleen maaliskuussa 2019 kesken oleva sote-uudistus, joka lopulta sai Sipilän hallituksen eroamaan. Tavallisesti eduskuntaa jakavat erilaisiin arvomaailmoihin kytkeytyvät teemat, kuten seksuaalimoraali, ydinvoima tai turkistarhaus. On aivan varmaa, että seuraavan hallituskauden hävittäjähankinnoista keskustellaan todella kovasti.

Liike Nytin valmisteluryhmä on koordinaatiovastuussa eduskuntaan tulevien äänestysten arvioinnista. Valmisteluryhmään kuuluu kansanedustajia, vaikuttajia ja perustajajäseniä. Valmisteluryhmä päättää työnjaostaan nettiparlamenttiäänestyksen järjestämiseksi. Joku ryhmän jäsenistä toimii koordinaattorina.

Valmisteluryhmä ennakoi tulevia äänestyksiä ja perustaa ne Liike Nytin yhdessä sovitun tiekartan, tavotteiden ja strategian mukaan. Merkittävät, ristiriitaiset tai muuten laajaa mielenkiintoa herättävät aiheet nostetaan esille myös muiden kuin valmisteluryhmän jäsenten aloitteesta.

Lex Eduskunta ja Lex Liike Nyt -päätöksentekoprosessit

Valmisteluryhmämme valitsee kohteet, joista Liike Nytin vaikuttajat äänestävät kantansa. Ryhmä taustoittaa äänestyksen huolellisesti. Jokaisella vaikuttajalla on oltava perusteelliset ja ajantasaiset tiedot aiheesta. Lakiesityksestä tai kansalaisaloitteesta äänestettäessä Liike Nytin vaikuttajan on arvioitava lopullista esitystä. Siis sitä, joka on käynyt läpi koko valiokuntakierroksen ja josta on valmis mietintö täysistunnon päätettäväksi. Äänestykselle ei usein ole paljoa aikaa, kyse on yleensä päivistä. Hallituksen tai yksittäisen ministerin luottamuksesta äänestettäessä äänestys suoritetaan seuraavana päivänä epäluottamuslauseen antamisesta. Valmisteluryhmän ennakointi ja ajantasainen kulloisenkin aiheen seuranta ja nopea reagointi ovat siksi poikkeuksellisen tärkeitä.

Valmisteluryhmän koostama tausta-aineisto äänestyspäätöksen tueksi annetaan vaikuttajille, jotta he voivat tutustua niihin perusteellisesti. Annetun äänestysajan puitteissa vaikuttaja päättää puoltaako vai vastustaako hän eduskunnan käsittelemää hallituksen esitystä tai kansalaisaloitetta äänestämällä JAA tai EI. Enemmistön kanta ratkaisee ja se on Liike Nytin kansanedustajaa sitova varsinaisessa äänestystilanteessa eduskunnassa. Liike Nytin vaikuttajien äänestystulos on julkinen.

Lex Liike Nyt – jätä oma ehdotuksesi

Kansanedustajalla on mahdollisuus jättää lakialoitteita, toimenpidealoitteita ja talousarvioaloitteita. Lakialoitteessa ehdotetaan muutosta olemassa olevaan lakiin, kokonaan uutta lakia tai jonkin pykälän poistamista, toimenpidealoitteessa ehdotetaan ryhtymistä lainvalmisteluun jossakin aiheessa ja talousarvioaloitteessa ehdotetaan määrärahamuutosta johonkin kohteeseen valtion seuraavan vuoden talousarviossa tai kuluvan vuoden lisätalousarviossa.

Liike Nytin vaikuttaja voi jättää oman ehdotuksensa edellä mainituissa asioissa. Jos enemmistö Liike Nytin vaikuttajista äänestää ehdotuksen puolesta, Liikkeen kansanedustaja vie aloitteen eteenpäin eduskunnassa. Kansanedustajat pyrkivät keräämään myös muiden edustajien allekirjoituksia aloitteeseensa.

Eduskunnan kirjoittamattoman säännön mukaan yksittäinen lakialoite vaatii vähintään 100 kansanedustajan allekirjoituksen, jotta se voisi oikeasti edetä. Näin käy todellisuudessa vain harvoin. Kansalaisaloitteet ovat sen sijaan jo muutaman vuoden aikana johtaneet lakimuutoksiin. Lakialoitteet toimivat kuitenkin tärkeinä keskustelun herättäjinä. Ne voivat motivoida hallitusta ryhtymään samansuuntaiseen lainvalmistelutyöhön. Liike Nytin vaikuttajan aloiteoikeus voidaan viedä eteenpäin myös kansalaisaloitemuodossa. Liike Nyt tarjoaa vaikuttajilleen valmistelutuen myös tässä tapauksessa.

Lex Eduskunta ja Lex Liike Nyt
-päätöksentekoprosessit

Vaikuttajan on taustoitettava ehdotuksensa. Ehdotus on dokumentoitava perusteellisesti ja huolellisesti Liike Nytin formaatin mukaan. Perusteluissa on kuvattava lyhyesti nykytila, nykytilan ongelmat tai muutostarpeet sekä varsinainen muutosehdotus. Ehdotus jätetään Liike Nytin valmisteluryhmän aloitevastaavalle, joka käynnistää aloitteen käsittelyprosessin ja koordinoi sitä jatkossa.

Liike Nytin valmisteluryhmä ja asiakohtainen asiantuntijaryhmä arvioivat jätetyn aloitteen. Validoinnin aikana tehdään analyysi aloitteen elinkelpoisuudesta, identifioidaan muu tarvittava asiantuntija-apu ja päätetään missä muodossa aloite ehdotetaan jätettäväksi.

Arvioinnissa pyydetään vaikuttajien kanta jätettyyn aloitteeseen. Aloitteen sisältö annetaan vaikuttajien tutustuttavaksi ja aloitteesta tehdään lyhyt esittelyvideo. Ehdotukseen perehdyttyään vaikuttaja äänestää kannattaako hän aloitteen viemistä eteenpäin (JAA) vai sen hylkäämistä (EI). Äänestyksen yhteydessä vaikuttaja voi jättää omia kommenttejaan aiheesta. Enemmistön kanta ratkaisee.

Hyväksytty aloite siirtyy täydennettäväksi. Valmisteluryhmä, asiantuntijat sekä aloitteen jättäjä työskentelevät yhdessä ja sopivat sisäisestä työnjaosta. Erityisesti pykälämuotoon kirjoitetut lakialoitteet vaativat perehtyneisyyttä ja ymmärrystä lainkirjoituksesta. Jatkotyön aikana huolehditaan, että aloitteessa on riittävä tarkkuus ja perustelut ja että sen taustalta löytyy tutkittua tietoa ja asiantuntijanäkemys.

Täydennetty aloite annetaan vaikuttajille lausuntokierrosta varten. Vaikuttajien kommenttien perusteella aloitetta voidaan vielä viimeistellä. Lopuksi Liike Nytin kansanedustaja jättää aloitteen eduskunnassa. Tule mukaan vaikuttamaan asioihin, jotka vaikuttavat sinuun. Vaikka systeemi on hidas, Suomen muuttaminen vielä paremmaksi on mahdollista!

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat

Pysy kuulolla

Olemme aktiivisia monessa kanavassa, tule seuraamme ja jatka keskustelua omissa kanavissasi kanssamme.